senmut

videos

B1kv4pO4T9Q

Arrival of Nibiru, how it was depicted on ancient carpets

 

 

 

BrdeVtCThA4

second part of Nibiru's arrival  

 

 

 Nibiru and advanced prehistoric technologies

HpRLs3Nv-O0

Planet X and its path, how they were interwoven into oriental carpets

                                            (first +secon part)

(Slovenská verzia nasleduje za anglickou a po každom obrázku paralelne s anglickým textom...)

Maybe not long time before global catastrophe astronomers and other scientists had decided to preserve knowledge about these forthcoming disasters. Motives in ornamental form were used from reason to preserve images of  astronomical events, maps, schemes for next very distant generations, when similar situation would happen again. It is possible, that we are such generation for who was it done.

When pictures were placed on carpets such way, that they are on them in four or ten copies, then it was less probable, that there would be done changes or mistakes during next copy waving. Now we have on some oriental carpets nearly not changed testimony of before thousands years deceased civilization. Here were used photos taken only from one piece of carpet!

Motives look like astronomical Senmut map or depiction from old Chinese burial pottery, funeral flag. See web page: on

http://mujweb.cz/Veda/senmut

or another pages tied with this topic:

http://mujweb.cz/Veda/narmer http://mujweb.cz/Veda/thowt   http://mujweb.cz/Veda/akustika  http://mujweb.cz/Veda/mikrovlna    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skip Slovak subtitles after each picture)

 

 • Neutronová hviezda saje hmotu z binárneho spolčníka.
 • Porovnaj to s ornamentom z orientálneho koberca, 
 • kde Nibiru saje hmotu zo Slnka. Tvar a rozmery dráhy
 •  Nibiru z koberca zodpovedajú astronomickej Senmutovej mape a
 •  výjavu z čínskej pohrebnej keramiky, pohrebnej zástavy. Viac podrobností je na: 
 • http://mujweb.cz/Veda/senmut a na http://mujweb.cz/Veda/narmer 

 

 

 

 • (V dôsledku toho, že pozorovania boli robené počas jarnej a letnej rovnodennosti sú na zázname dráhy Nibiru vlnky (efekt spôsobený paralaxou...)
 • Hviezdy na nebesky modrej oblohe
 • Znak Nibiru (Planéty X), pozorovania v smere hlavnej polosi dráhy X.
 • Pohľad na dráhy Nibiru a Slnka v smere hlavnej poloosi dráhy X.
 •  časť dráhy X, ak X sa nachádza medzi planétami
 • 6-7 vlniek na dráhe Nibiru predstavuje až 7 rokov pri pohybe X v zmienenej oblasti
 • Pohľad na dráhu Nibiru v smere hlavnej poloosi tejto dráhy.
 • Modré kučery sú dráhy planét, tak ako sú zakrívené počas priblíženia Nibiru)

 

 

 • Body na zemskej orbite reprezentujúce merania počas dní rovnodeností.
 • úsek dráhy Planéty X (Nibiru) pri pohľade v smere súhvezdia Orion
 • súhvezdie Orion umiestnené nad ekliptikou tak, ako sa nachádzalo pred pretočením Zeme
 • Ekliptika
 • Nibiru saje vodu do gigantických vln a stlpov, pri zobrazení v troch portáloch,
 •  ako tomu bolo počas príchodu, maximálneho priblíženia a počas odchodu X z blízkosti Zeme.
 • Dráha X v smere jej hlavnej polosi (smer súhvezdia Orion), pri 90 stupňovom pootočení.
 • Tradičný turecký koberec Hereke. Porovnaj tvar dráhy Nibiru, pozície portálov, ekliptiky a
 •  umiestnenie súhvezdia Orion s equivalentnými detailami z koberca nachádzajúceho sa v mojom byte.
 
 
 
 
 

Táto astronomická mapa má v žltom poli zobrazené úseky dráh planét (červené body)a pozíciu Slnka. Modré krivky predstavujú tvary, ako boli zatáčané dráhy planét počas priblíženia X, červené cik-cak krivka je dráha Nibiru. Jedna vlnka predstavuje úsek dráhy X za rok (povedzme od jarnej cez jesennú a opäť k jarnej rovnodennosti). Toto zo Zemi pozorované zvlnenie na dráhe X je v dôsledku pohybu Zeme po svojej orbite (paralaxa). Rozmery hlavnej poloosi dráhy Nibiru, tvar tejto dráhy sú v zhode s výsledkami vyplývajúcimi z analýzy Senmutovej astro mapy a z analýzy maľby na čínskej pohrebnej keramike, pohrebnej zástave!!!

 

 

 

Used were motives only from one carpet!

 • Dráha Nibiru v smere na Orion, v smere hlavnej poloosi tejto dráhy.
 • Hviezda-značka pre Nibiru (Planétu X).
 • Kvety sú štyri planéty od Neptúna po Jupiter. Oblúky predstavujú zvlnenie na dráhach planét a dráhe Nibiru. Zobrazená je aj zmena mierky.
 • Dráha Nibiru v periastrone. Pod ňou sú dráhy vnútorných planét (Mars, Zem, Venuša, Merkúr) a Slnko.

 

 

Pohľad na dráhu Nibiru v smere jej hlavnej poloosi, čiže v smere súhvezdia Orion. Tvar tejto dráhy je podobný číslu 8 alebo písmenu S, pri pohľade v zmienenom smere, pričom výška "osmičky" je približne 9 miliárd km, čo je dvojnásobok veľkosti vedľajšej poloosy dráhy Nibiru. Malý červený krúžok  na S ohraničuje oblasť roviny ekliptiky, kde ju dráha Nibiru pretína, je to približne kruh s polomerom 300 milionov km. Jeho stredom je Slnko.

Tu je zobrazená zmena mierky pre veľkosť dráhy Nibiru (písmena S).

Nasleduje daľšia zmena, mierky.

Zobrazená dlžka orbitálnej dráhy Nibiru, ktorá je približne dvojnásobkom hlavnej poloosi tejto dráhy.

Náš planetárny systém s oblasťou známych planét (po Pluto). Priemer tohoto kruhu je 10 miliárd km, potom pre dráhu Nibiru vychádza o čosi menej ako 50 miliárd km.

Z rohov a bokov centrálneho "kvetu" smerujú značky k dalším veľkým obrazcom, kde sú zobrazené účinky príslušných príletov Nibiru do perihélia na zemský povrch. Sú tam štyri vodné kataklyzmy, dve ničenia Zeme ohňom, prostredníctvom horúcej plazmy vysatej Nibirou zo Slnka. Dve deštrukcie spojené s posunmi magnetických polov Zeme.

Slnečný systém s Kuiperovým pásom komét, malých planétok, asteroidov...

Je tu 16 vlniek (znamenajúcich 16 priblížení Nibiru za 26800 rokov trvajúci jeden precesný cyklus,) spojených dohromady a tvoriacich lemovanie bieleho pozadia s centrálnym veľkým "kvetom". Dráha Nibiru je pri každom jednotlivom prílete rôzne naklonená voči ekliptike a tak všetky dráhy spojené dohromady vytvárajú čosi ak puk kvetu. Tu je tento kvet pre lepšiu viditeľnosť, názornosť otvorený.

Tu sú zobrazené tiež body (červené, žlté šípky) na dráhach Nibiru (na centrálnom "kvete") z ktorých sa začínajú záznamy na dráhach Nibiru (veľké obrazce, kde sú zobrazené potopy v troch portáloch). My tak vieme pri akých uhloch zmienených dráh voči ekliptike aké druhy kataklyziem nastávali, a ako dlho pred príletmi do periastronov a kde na oblohe bolo možné planétu X (Nibiru) pozorovať.

 

 

 

 

White bands around Solar system (white cross, flower) and around Nemesis (white circles) are places (and places among them) where gravitational forces from these bodies are nearly equal and opposite orientated (areas of nobody) and so comets and dust can accumulate over there (compare with white places on NASA's model of Oort Cloud). These white bands (from previous picture) divide distances between Sun and Nemesis in ratio circa 1/5, so if gravitational forces are in such distances equal after it mass of Nemesis must be from Newton gravitational law (F is proportional 1/R.R) circa 1/25 of Sun's mass. This result is in coincidence with result for mass of Nemesis from next reflection.

 

Kvet z centrálnej časti koberca, ale zmenšený. Strana tohoto štvorca (priemer kvetu) je 90 miliárd km. Kuiperov pás je centrálny biely krúžok. oblasť známych planét je stredový červený bod.

Náš slnečný systém v Oortovom mraku s priemerom okolo 100 miliárd km. Obrazec je tvarom veľmi podobný modelu podľa posledných astronomických výskumov.

Umiestnenie (150 miliárd km od Slnka) a dráha dalšej do teraz neobjavenej planéty (nazvime ju Nemesis) obiehajúcej okolo Slnka približne po kruhovej dráhe s periodicitou pod 30000 rokov, ktorá podľa značenia na obrazci je zhodná s dobou precesným cyklu. 

Je to v zhode s Keplerovými zákonmi (150 milárd km polomeru orbity zodpovedá presne taká obežná doba, čiže perioda precesie)!!! Slnko musí tiež vykonávať protipohyb s rovnakou periodou ale s polomerom, ktorý je priamo úmerný polomeru orbity Nemesis a nepriamo úmerný pomeru hmotností telies (Slnko / Nemesis).

Biele lemovania okolo nášho Slnečného systému (biely kríž, kvet) a okolo Nemesis (biele kruhy) sú miesta (a aj priestory medzi týmito lemovaniami), kde gravitačné sily od týchto telies sú temer rovnaké ale opačne orientované (oblasti nikoho) a tak kométy a medzihviezdny prach sa tu môžu čiastočne akumulovať. Porovnaj to s bielymi zahusteniami na NASA modeli Oortovho mraku. Biele lemovania podľa obrázku z koberca rozdeľujú vzdialenosti Medzi Slnkom a Nemesis v pomere približne 1/5. Ak gravitačné sily v takýchto vzdialenostiach sa rovnajú, potom hmotnosť Nemesis podľa Newtonovho gravitačného zákona (F je úmerné 1/R.R) musí byť okolo 1/25 hmotnosti Slnka. Tento výsledok je približne v zhode s výsledkom z nasledujúcich úvah a výpočtov.

 

 

 

 

 

Opposite motion of Sun toward Nemesis motion  has got here radius round 5 milliards km (from comparison of distance between  two Nibiru's arrivals after half precession cycle times with Sun's motion opposite Nibiru, what is 1 milliard km). Nemesis according previous calculations has got radius of orbit equal approximately 150 milliards km and so when opposite motion of Sun to Nemesis has radius 5 milliards km so mass of Nemesis is 5/150 of Sun according Kepler and Newton Laws.

Flowers, vertebrates, insect began their evolution circa 400 millions years ago, when life got of oceans on Earth's surface, or better after when Earth (Tiamat)  following big catastrophe tied with bump with satellite probably of Nibiru got rid of most water masses and Earth changed orbit. Suddenly there was land and convenient climate. Creators had written shapes of what exists Up in heavenly spheres to things, flowers, creatures what are Down on Earth.

Consequences of putting together (folding) more forces of interacting bodies are curved orbits of these bodies. Doesn't depend how big are involved bodies. Important is, if acting forces works according similar laws, formulas. If yes so after it paths of these bodies are curved to analogous shapes. Enough is to compare structures of atoms (their electron orbital shapes) with motions of particles in various fields, shapes of living organisma (flowers, shells..) with orbits of planets and stars.

 

 

Zobrazených 16 príletov Nibiru do periastronu k Slnku počas 1 precesného cyklu (podobneako na kobercovom centrálnom kvete).

Pravdepodobne je tu precesný cyklus rozdelený na intervaly po tisíc rokoch. 

Protipohyb Slnka spolu s časťou orbity Nibiru v blízkosti periastronu (perihélia).

Toto sú pravdepodobne značky znamenajúce druhy kataklyziem počas príletov Nibiru (v perihéliách) a tiež na opačných koncoch (alebo kdesi okolo stredu) orbít Nibiru, kedy Slnko s blízkymi planétami vykonáva tiež obrátky na svojich eliptických (protipohyboch) dráhach približne v apastronoch (aféliách), je ich 46.

Pri pohľade smerom na Orion sú tu zaznačené vlastne dva prílety Nibiru do perihélí po čase polovici precesného cyklu. Vidno, že Slnko spolu s Nibiru tiež koná ešte  protipohyb voči zmienenej druhej neznámej planéte (Nemesis) s polomerom dráhy (Slnka) okolo 5 miliárd km. Nemesis na základe predchádzajúcich úvah má polomer dráhy približne 150 miliárd km a teda hmotnosť tejto dalšej planéty je podľa Keplerových zákonov a Zákona Sily okolo 5/150 hmotnosti Slnka. Pohyb Nemesis teda natáča dráhy Nibiru a hýbe Slnkom približne po zvlnenej kruhovej dráhe. Graficky to potom vypadá ako perfektný obrázok kvetu s okvetnými lístkami, žltým stredom...

Krytosemenné rastliny (s kvetmi), stavovce, hmyz sa začali vyvýjať pred zhruba 400mil. rokov, ked život vystúpil na súš, alebo lepšie povedané, ked Zem (Tiamat) po katastrofe spojenej asi s prvou zrážkou so satelitom Nibiru bola zbavená väčšiny vodnej masy. Stvoritelia zapísali tvary toho čo je hore (rozumej dráhy  telies na nebesiach) do toho čo je aj dole (formy a tvary kvetov rastlín na Zemi). 

Dôsledkom  skladania sa viacerých síl vzájomne na seba pôsobiacích telies sú zakrývenia ich dráh do obdobných tvarov. Stačí porovnať štruktúry atomov s ich elektronovými orbitálmi, pohyby častíc v skrížených poliach, tvary živých a neživých štruktúr organizmov a ich schránok s orbitami nebeských telies.

 

 

 

 

Satelity predchádzajúcej Hi-tech (Atlantskej?) civilizácie na geostacionárnej orbite nad Zemou. 

Znázornené sú siločiary pre elektromagnetické pole Zeme, alebo rovnobežky. 

Tvary satelitov s ich modulmi (solárne panely, hlavný modul, kruhové paraboly) sú identické s bežnými telekomunikačnými satelitmi, ktoré sa používajú od sedemdesiatych rokov 20 teho storočia!!! Pre názornosť pod družicami sú mraky na pozadí modrej oblohy.

 

 

 

 

 

 

        Text to this picture is on: 

        http://www.mujweb.cz/veda/thowt/

Komentár ku obrázku je na:

http://www.mujweb.cz/veda/thowt/

 

Planéta X a jej dráha ako boli zatkaté do orientálnych kobercov

Pravdepodobne nedlho pred globálnou kataklyzmou sa  hvezdári a iní vedci rozhodli zachovať poznatky, astronomické mapy, plány a schémy súvisiace s vtedy blížiacimi sa udalosťami aj pre neskoršie pokolenia. Motívom ich počinou bola snaha upozorniť práve tie nasledujúce generácie, pre ktoré taká istá hrozba bude opäť aktuálna. Je veľmi pravdepodobné, že my sme tí, ktorým toto posolstvo je určené. Záznamy boli robené tak, aby im rozumeli ľudia približne na rovnakej úrovni astronomických poznatkov.

Obrázky boli umiestnené v ornamentálnej forme na koberce tak, že sa opakujú v štyroch až desiatich kopiách. Tým že tie isté motívy sa viacnásobne opakujú sa zabránilo zmenám a chybám pri pretkávaní vzorov. Tak sa až k nám po veľa tisíc rokoch mohli dostať takmer nezmenené výjavy a svedectvá od dávno zaniknutej civilizácie. Použité sú tu len fotky z jedného kusa koberca!

Motívy sú veľmi podobné (obsahovo identické) s astronomickou Senmutovou mapou a výjavom z čínskej pohrebnej keramiky, pohrebnej zástavy. Pozri webovskú stránku:

http://mujweb.cz/Veda/nibirusenmut

alebo aj nasledujúce stránky súvisiace s uvádzanou problematikou:

 

http://mujweb.cz/Veda/narmer http://mujweb.cz/Veda/thowt   http://mujweb.cz/Veda/akustika  http://mujweb.cz/Veda/mikrovlna 

 

      

RNDr. Pavel Smutny Ucitelska 11 96900 Banska Stiavnica, Slovakia tel.: 00421456921995, mobil: 00421911177203 E-mail-  p.smutny@post.sk
http://senmut.webs.com/nibirubigsenmutchinabig.gif

Gothic and Astronomy

(slovenská verzia nasleduje za anglickou)

Compare shape of cathedrals (front parts, ground plans, gablets, spires, towers with their crosses on the tops...) from Reims, Chartres,...but also from Nerli, Vladimir, Sofijskij sobor-Kiew, Etschmiadyin-Armenia-4th century, church of st. Catherine, Banska Stiavnica-Slovakia... with path of planet X according my carpet, and with carpets from Hereke-Anatolia-Turkey...Look on pictures from my web:

http://mujweb.cz/Kultura/planetx

but also on under placed webs.

Picture with cross (Oort cloud) is on carpet placed above picture with three portals. Shape of this painting is identical with shapes of spires with crosses and globes under it used in East, West Europe, mainly since crusades (end of 11 century...), on the tops of churches...

 

 

 Portal, where is Planet X sucking hot plasma from Sun corresponds  (shapes, forms, proportions) to outdoor shape of Orthodox churches.

 

 

Planet X (Nibiru), when is too far is red (eternal light near altar), closer to Sun is bright like start (chandeliers in central part of main nave of cathedrals). X causes tremble on whole Earth during arrival to Sun (sounds and vibrations of bells on spirals of churches, cathedrals) and finally there is flood on Earth (fountains in front of churches). When we stand in front of open main middle gates of cathedrals so we can see mentioned things.

 

 

 

Portals, where are paths of X during whole precession cycle (approximately 26000 years) and rossete window from cathedral.

 

Ground plans of cathedrals are similar (proportional) to dimensions of planet X's orbit...

Placing of windows on main navies of cathedrals is proportional to model of Solar system with involved Planet X, Nemesis.

 

Wisdom of masons, architects, what is heritage after extinct civilization was very tied with astronomy what is essential for mankind surviving..., with cycles, orbits of planet X (Nibiru...), what regularly in thousand years cycles makes floods, destructions of Earth surface,...Masons (mainly Armenian origin)...were first who mastered art of gothic architecture in places around Antiochia, Edessa-Urfa,... (in area near Syria's, Turkey's, Irak's common borders) and they brought this art to Europe during arrivals of crusaders. They had wisdom from very past times, but they understood this knowledge only partly, but wanted to preserve it for next generations...

Here is web address
(http://mujweb.cz/Kultura/planetx), where are my pictures, texts, analyses and
calculations tied with shape of Oort Cloud, Kuiper Belt, Planet X, with our Solar System model-
according oriental historical sources ( the most similar oriental carpets to here used one are so called Hereke from Turkey).... It looks very unusual, but here are many proofs, which support existence of past hi-tech civilization. Technical devices and knowledge of astronomy (according my analyses) had been there (it looks so) on higher level than it is now. Destiny and destruction of previous civilizations were very tied with arrivals of Planet X to perihelium, accompanied with global floods, earthquakes...

 My proofs for existence, mass, path, time of period, and in present time also
for near spacing of Planet X are supported mainly with:

 1. Solution of Egyptian astronomical Senmut map, Dendera zodiac, Narmer
palette, of oriental ornamental depictions from Persian (originally maybe
Atlantean carpets), Chinese funeral (astronomical) flag. Look at my web
pages.

2. Uplift of water level in oceans, but markedly on northern hemisphere, in
scale which is some time higher than should be contributions from global
warming, glaciers melting. Global warming with parabolic increasing of
temperatures in last years. The same scale of warming and southern ice cap
melting on Mars during last years, what can't be explained with fossils burning! Changes, shifts in
orbits of planets, comets, space shifts, which are very good explained with
help of X's gravity. Big angular momentum of planets opposite Sun's momentum. Existence and reasons for Titus-Bode law validity.

3. Analyze of samples from Greenland ice core, where are evident sharp
temperature changes with approximately 1500 years periodicity. Messages of
Extraterrestrials in form of crop circles, which show very often arrival of
strange body among planets.

 Planets' axis rotation origin

Our Sun can't be source for so quick axis rotations of planets (don't consider Venus, Mercury, Pluto), because Sun's own rotation is too slow. Ejected mass from Sun hadn't got enough spinning momentum. Sideric rotation time of Sun is 25,4 of day, while some planets rotate in 10, 16, 24 hours periods.

What caused rotation of planets? It was probably Planet X, which brought planets to our solar system and could give them axis rotation due to own gravity or strong magnetic field.

Venus and Mercury are not rotating quickly, because they are too close to Sun and relatively too far from Planet X, when X is in perihelium.

When we consider, that Planet X's volume size is comparable with Jupiter, but mass is 25 bigger, so orbital times of X's satellites in the same distances how are Jupiter's moons are five times shorter. When such satellites were overtaken by Sun in X's perihelium, so they, those satellites should have axis rotations how our planets (Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune)!

Planet X caused probably also present level of axis rotation of our Sun. X is but circa 40 times lighter than Sun, so it caused approximately 40 times slower axis rotation than at planets, which are many times lighter than X.

Universal validity of Bode law

Empiric deduced formula for relation between relative distances of planets from Sun pays within the limits of tolerance also for more massive moons of Jupiter (Io, Europe, Ganymed, Callysto).  It is enough to compare relative distances of these moons to Jupiter with distances of planets (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune) from Sun.

Even more visual it is at compare of orbital speeds mentioned planets with orbital speeds mentioned moons of Jupiter.

planet (moon)    orb. sp. x 1,414 o. s.+ 5,4km/s   o.s.+4,3km/s

JUPITER     18,5km/s             18,5km/s           17,4km/s

SATURN     13,7km/s             15,1km/s            14km/s

URANUS     9,7km/s               12,3km/s            11,2km/s

NEPTUNE    7,6km/s              10,8km/s             9,7km/s

 

                           Orbital speed around Jupiter

Io                             17,4km/s

Europe                     13,8km/s

Ganymed                 10,9km/s

Callysto                    8,2km/s

 

Chosen were planets and moons, which have relative ratios for masses (their order is) not too different.

If around planet X are orbiting planets (moons, satellites), so for them should pay Bode low too.

Planet X is the most probably ridding of satellites in perihelia (periastron), when these satellites are expelled by maximal inertia (path of X is there maximally curved) and with maximal gravitational force from Sun (change of circular orbits of satellites of X on nearly parabolic orbits, Sun is taking over satellites from X, on quasi equipotential lines).  Here is also analogy with Roche boundary.

After ejection have satellites speeds, which have these components:

a.  nearly escape speed from solar system  (also speed of X)

b. component equal to Bode speed around X for concrete satellite

 

If Jupiter catches satellites from X, so these must end at Jupiter with speeds, which are orbital speeds for moons orbiting around Jupiter.

Components of this speed are:

 a. nearly escape speed for given planet in given distance from Sun (this speed is vertical on orbital speed of Jupiter around Sun). This speed is also equal to speed of X when X passes Jupiter.

b. component equal to Bode speed of satellite orbiting around X. With this speed (speed relative to speed of X) is satellite ejected from X.  This component of speed is mainly used for run down of planet (in our case Jupiter) on orbit around Sun.

At meeting for satellite (which left X) with Jupiter had satellite got speed which components are:

a. nearly 18.5km/s

b.     Bode speed of satellite around X

From these components is speed 13,1km/s deducted and used for run down of Jupiter on its orbit around Sun.

In result for speed of satellite than orbiting around collecting planet (in our case Jupiter) is again involved Bode speed plus 5,4 km/s, what is (18,5 km/s-13,1 km/s).  This formula is not very precise, because when we repose speeds so there must be involved members, which depend of angles of speeds.

When we look at table of orbital speeds of above mentioned planets and moons so it is clear, why were orbital speeds of planets multiplied by 1,414, or why we had added value 5,4km/s to speeds of planets in our calculations.

Planets were (most of them, mainly gaseous planets) brought to our solar system by planet X too.  They have got so Bode speed, which they had also when they were satellites of X.

 

Escapes of planets from orbits around X happen mainly in periastron of X at Sun (reasons were mentioned yet).  After ejection of planet from X so planet had got speed equal to sum or difference between components, which are:

a. nearly escape speed (equal to speed of X)

b.     Bodes speed of satellite around X

If escape of satellite happened in such configurations of bodies, that speeds add (bodies are nearly on one line going through Sun, X and considered satellite), than this satellite could escape from solar system in direction somewhere to Alpha Centauri.

If escape of satellite happened in configuration of positions (nearly line through Sun, satellite and X), so satellite (perspective planet) left orbit around X and ended on independent orbit around Sun with speed equal (minimal) to escape speed of X minus Bode speed (speed of planet around X).

When X is in periastron (distance circa 120 millions km from Sun), so thanks to approach of quite heavy X (25 x mass of Jupiter) incomes to changes also on surface of Sun (higher Sun activity, X can attract outflows of particles, of mass, can influence electromagnetic field of Sun).

Maximal Sun activity is coming up.

Changes in number and in positions of planets (their sizes too) in our solar system could be, based on here yet mentioned facts, much often and more radical, than how it was supposed till now.

Planet X is thus carrier for planets and for moons, which have probably origin in place of production of stars and of planets in nebula M42 in constellation Orion.  Egyptians called that place Duat or birth - place for gods (actually of stars and of planets).
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reason why have been such well known scientists and astronomers as John B. Murray, John Matese and researchers from University of Louisiana at Lafayette, Chad Trujillo, Jewitt, Brown and other till now not successful in search for Planet X and for another similar massive body in our Solar system probably are:

 

When some comets (like to Halley comet) have orbital period times in some hundred years, so their source can be very probably on orbit, which, if is nearly circular has period circa maximum 3 times longer. Comets are from source place near to orbit of Planet X (when this is passing next to them) "accelerated" from circular onto extreme elliptic path.

 

If we have comets like to Hale Bopp, so orbital time of body, which caused change of motion could be probably on orbit with period around 3 times 4000 years. It is not probable, that Planet X and Nemesis have orbital times in millions years, but some thousands and some ten thousand years!   

Periodical changes (every 26 till 30 millions years) on Earth could be caused by mutual orbiting of Sun with closest stars. You must only calculate (from Kepler laws) orbital times among Sun, Sirius system, Centauri. Results are mutual orbital times in tens and hundreds of million years! In this multiple star system can be involved also till now not visible black hole, neutron star…

 

Try to search more in area twenty degrees above and under ecliptic.

Look for gravitational lensing, unusual optical, wave effects.

 

The most effective gravitational scopes for heavy bad visible heavenly objects are Earth's oceans. Changes of their levels can say how far and heavy is coming body.

 

Take in account historical sources. When X came, its path was recorded even without help of telescopes.

 

 

Why weren't Hubble, Chandra and other satel. telescopes so successful in search for extra-solar planets, brown dwarfs, Planet X, distant asteroids, deep space dark objects?

 

Bacause telescopes were placed on Earth's orbit, which is in ecliptic plane, in Zodiac light (where is density of particles, photons, pieces of matter higher than in other directions far from ecliptic). Here in ecliptic we have "too much light" for observation of quite dark objects, nebulas....

If you place telescopes into orbit plane perpendicular to plane of ecliptic in distance more than 200 mil. km from Sun, so you can find much more of dark matter. Difference will be comparable with difference how it is between for example Hubble and some terrestrial telescope with same optical dimensions, electronic equipment (for search for dark objects).

 

Such placing of telescopes had done probably astronomers of previous hi-tech civilization and it is depicted on first pictures of my web page:

http://mujweb.cz/Kultura/planetx

 

Our planets are on that picture placed into yellow zodiacal light, observation was done according parameters of depiction from distance more than some billion km from Sun. There is also wavy red trace after Planet X and clear visible red M42 under Orion Belt. M42 is birth place of stars, planets and probably from that area came Planet X and also in that direction is oriented X's path.

 

Now I have also probably enough proves (from changes of motions of planets, Sun...during last 100years according computations done in particular times...) for Planet X existence and for computing of exact position of it...

Why should be Nemesis closer than was till now supposed?

 

Relative speeds of closest stars to our Sun are from some km per second till more than two hundred km/s.

Thanks to such big values of speeds can our adjacent stars be within a few ten thousands or hundreds thousands years quite close to Sun, or be on other side of sky (toward us).

 Stars make compound motions, where mutual rotary motions due to gravitational forces among stars are put together also with various linear speeds, which stars have in our galactic arm.

Maybe among closest stars there is or are also till now undiscovered black holes, neutron stars, which curve and accelerate motions. A lot of hidden mass is also in our stellar vicinity, because according computations of astronomers, galaxies must have minimum three times more dark matter, than there is that of visible one.

Existing big speeds of near stars are reasons, why probably can't exist body, which orbits Sun in distance around 1ly, which after it must have period time around 26 millions years.

When we have here quite close (less than 2ly) passing big stars in periodicity, or in intervals some ten or hundred thousands years, so big extinctions of animals and plants with 26 till 30 millions years periodicity are more probably due to inter motions of Sun and close heavy stars.

 During for example 26 millions years could pass close to Sun (around 1ly) more than 100 big stars, which can easy change path of very slow and distant motion, path of Nemesis.

Even not far before now discovered 500000 year cycles are likely caused due to approach of neighbouring stars.

Nemesis and planet X (our Sun's dark star companions) must have much shorter orbital periods (around 26000, 1500 years according my calculations placed on web pages:

 http://mujweb.cz/Veda/senmut

http://mujweb.cz/Kultura/planetx).

We can compare our stellar surroundings to pavements with dense traffic, where are pedestrians walking in both directions.

We can't right stretch arms, because we bounce to next coming pedestrian and our palms, hands will be knocked off, held subjects will be smashed.

We can have hands only at body.

 It is similar at Sun's satellites. If these ones are too far, so they could be quickly expelled by approaching stars.

When we make computer model with near-by stars (within 100ly), where are simulated their axial and radial motions, so we can quite precisely say, if there would be some massive dark stars, and if Sun orbits around some other close body, if our Sun moves in binary, triple, multiple system with appropriate wavy composite motion.

 

Slovenská verzia

Gotika a Astronómia

Porovnajte tvary a plány katedrál, pravoslávnych, byzantských ale aj islamských sakrálnych budov (priečelia, veže s ich krížmi na guľových podstavcoch, vstupné časti chrámov, vežičky, zvonice) z Remeša, Chártres, Nerli, Vladimíra, Sofijský chrám v Kyjeve, Etschmiadyn z Arménska-4 té storočie, kostol svetej Kataríny z B. Štiavnice (v Európe hlavne gotické stavby)... s dráhou planéty X (Nibiru) podľa koberca z môjho bytu, so vzormi z kobercov z Hereke-Anatólia v Turecku, z Tabrízu. Pozri sa na moju web stránku:

 

http://mujweb.cz/Kultura/planetx

ale aj na ostatné dole uvedené weby.

 

Obrázok s krížom  (Oortov mrak) je na koberci umiestnený nad vyobrazením potopy v troch portáloch. Tvary na týchto obrázkoch vytvárajú, sú temer identické s tvarmi veží (vrátane krížov s guľovými podstavcami na ich vrcholoch) a s vstupnými časťami chrámov. Stavby s takýmito priečeliami sa v Európe objavujú najmä od križiackych výprav (vykopávky a prieskumno archeologické práce križiakov boli pravdepodobne, podľa zachovalých údajov rozsiahlejšie ako sú naše súčastné, Edessa, Chárán...), čiže od zhruba konca 11. storočia, a sú typické aj pre byzantskú a islamskú architektúru, ktorá vychádza z perzských a ešte starších vzorov.

 

Pozri (hore, v anglickej textovej časti umiestnené) obrázky.

 

 

 

obrázok 1

Portál s krížom (Oortov mrak) je na koberci umiestnený nad obrázkom s tromi portálmi. Tvar tohoto vyobrazenia je identický s tvarmi veží s krížmi a guľami pod nimi (podstavce pre kríže) používanými v Európe, hlavne od krížových výprav (od 12. storočia) na vrcholoch kostolov.

 

 

obrázok 2

Portál, kde Planéta X saje horúcu plazmu zo Slnka korešponduje s tvarmi, proporciami, rozložením veží, okien pri ortodoxných chrámoch.

 

 

 

obrázok 3

Planéta X (Nibiru), keď je ešte príliš ďaleko má červenú farbu (večné svetlo pri oltári), bližšie ku Slnku svieti ako hviezda (lustre rozložené po dĺžke hlavných lodí katedrál). X spôsobuje chvenie, zemetrasenia na cxelej Zemi pri priblížení k Slnku (zvuky a vibrácie ako pri zvonení zvonov na kostolných, katedrálnych vežiach). Finálne prichádza potopa na Zemi (fontána pred katedrálou...). Keď sa postavíme pred otvorené dvere hlavného vchodu katedrály tak môžeme vidieť zmienené skutočnosti aj s ich časovou a priestorovou následnosťou.

 

 

 

 

 

obrázok 4

Portály, kde dráhy X  sú graficky pospájané (počas celého precesného cyklu, za približne 26000 rokov) a rosetové okná z katedrál.

 

 

 

 Križiaci si so sebou späť do Európy priviedli aj arménskych staviteľov, ktorí ako prví zvládli práve v spomínanej oblasti na tú dobu veľmi odvážne gotické staviteľské techniky. Východná časť Turecka, jeho hraničná oblasť so Sýriou, Irakom je (nazvime to širší región pod Araratom) oblasť najstarších mestských, dedinských osídlení datovaných 8 tisíc a viac rokov dozadu. Práve tu sa ponachodili aj veľmi staré tkané textílie.

 

Pôdorysné plány najväčších známych katedrál, ale aj štruktúry gotických okien  sú proporčne, tvarovo zhodné s dráhou planéty X. Vedomosti, podklady z ktorých čerpali architekti, stavitelia zmienených stavieb sú teda zrejme dedičstvom po našich pradávnych predkoch, sú zviazané s astronómiou, cyklami, dráhou planéty X, potopou (alebo v priaznivejších prípadoch obrovskými povodňami), ktoré X spôsobuje v pravidelných v (1600 a viacnásobne ...ročných) časových odstupoch, so zemetraseniami, sopečnou činnosťou a inými javmi s tým súvisiacimi.

 

 

 

Kostolná veža má nás symbolicky upozorniť po vzhliadnutí na oblohu, (kde vďaka svojej výške sa akoby nachádza) na to, čo bolo a čo pravdepodobne nastane. Keď ľudia uvidia planétu X (Nibiru bude žiariť, podľa Sumerov vypadá v určitej časti svojej dráhy ako kríž), pod ňou bude zdanlivo na oblohe Slnko a postupne X prejde po oblohe po dráhe pripomínajúcu obrysy veže. Za čias Noeho tomu bolo asi obdobne. Dnes by sa mohli ľudia poučiť z histórie, čomu sa ale pravdepodobne nestane...

Apokalypsa sv. Jána je dostatočne dôsledným varovaním a pripomenutím.... stačí sa len pozornejšie začítať...

 

 

 

Po intenzívnom výskume biblických textov ale aj historických dokumentov (egyptských, čínskych, sumerských, anatólskych...) som dospel k zaujímavým záverom (na základe fyzikálnych výpočtov, úvah, riešenia egyptských, čínskych astronomických máp...), pričom spoločný prvok všetkých textov je záhadná planéta, ktorá spôsobuje kataklyzmy opisované, predpovedané..., opakujúce sa s určitou periodicitou...Kedže ľudstvo je zodpovedné nielen za svoj ďalší osud ale aj za osud celej rastlinnej a živočíšnej ríše musí sa správať tak, aby nespôsobilo zdevastovanie prírody, nezačalo používať zdroje energií, ktoré môžu zamoriť Zem, zmeniť jej dráhu tak, že po určitej dobe pri priblížení Planéty X, táto spôsobí ťažšie ujmy, alebo aj zničí Zem (ďalšia potopa, alebo zničenie ohňom- plazmou vysatou planétou X, jej magnetickým poľom, zemetraseniami...). Potom sa skutočne naplnia predpovede. Ľudstvo ale by sa preto malo snažiť o poučenie sa z osudov zaniknutých civilizácii. Tieto zanechali za sebou dokumenty, artefakty, ktoré hovoria o tom čo sa stalo a prečo a nabádajú ľudstvo k tomu aby sa poučilo. Príbehy o Noem, Exodus, Jóbova kniha, Zjavenie sv. Jána určite neboli zaznamenané len pre zaujímavosť, ale aby varovali ďalšie generácie pred tým, čo ich môže postihnúť.

 

 

Po spracovaní výpočtov, sumarizácii faktov a po náležitých výpočtoch, úvahách sa mi podarilo vytvoriť ucelený obraz o doposiaľ neobjasnených tajomstvách vpísaných do Biblických textov, Denderského zverokruhu, Narmerovej palety, do astronomickej Senmutovej mapy z obdobia starého Egypta, čínskej astronomickej pohrebnej zástavy... Vykrištalizovala sa jasná spojitosť týchto artefaktov s globálnymi potopami a kataklyzmami, ktroré postihli našu planétu v pravidelných časových intervaloch už mnohokrát. Uvádzam mnoho doposiaľ neznámych skutočností. Názorne s množstvom ilustrácií, fotografií sú vysvetlené aj princípy a funkcie stavebných komplexov v Gíze a na Malte, ktoré doposiaľ neboli úspešne objasnené. Po ďalších náležitých úpravách som spracoval materály do knihy (v prílohe-približne 22000 slov, čo predstavuje približne 80 strán textu a 40 strán obrázkov).  V poslednom roku mi vyšla aj séria rozsiahlejších článkov s danou tématikou v českom týždeníku Astro (4 dvojstránkové) článok vo WM magazíne, v kanadskom Farshores v Malta Today..., čo  propaguje spolu s mojimi webovskými stránkami pripravovanú knihu.    Obrázky a texty su v podobnom poradí ako na web. stránkach (tam sú ale staršie textové verzie)  
http://mujweb.cz/Veda/senmut

http://mujweb.cz/Veda/mikrovlna
http://mujweb.cz/Veda/akustika

http://mujweb.cz/Veda/thowt   http://mujweb.cz/Veda/narmer
  , môzem ich poslat neskoršie (kniha s obrázkami je približne 4MB). Čakám na Vašu odpoveď.   S pozdravom,   Pavel Smutny

 

p.smutny@post.sk

   Techen towers and pyramid power plants

                           

Maybe it is unusual and surprising, but in ornaments on old carpets are woven-in also schemes, and principle plans of advanced technologies, which come from vanished, thousands years old civilizations. These residues are probably the last ones, which can help revive forgotten, very sophisticated technologies and methods for exploitation of natural energy sources as are clouds and their water position and electrostatic energy. If after this manner had Atlantean or other advanced society produced electric energy, evoked rainfall in otherwise extreme dry regions, so it can be helpful for us to do it in similar way, and we can spare lot of energy inserted to research and development.

Important is to explain in detail what is on ornaments. On upper parts of three small pictures are beige coloured clouds, from which it starts to rain. Such clouds are usually in heights not more than two kilometers. Below clouds are very tall (till 1,5km) so-called Techen towers. These had shape like masts with taves. On ends of taves (cross-beams) are small flames, glowing discharges. Sometime we can during bad weather see such glows on high masts. On both sides of Techens are constructions, another towers, which had inside turbines, how it is more clearly visible on third small picture in right upper corner. There were more turbines equally distributed along heights of these towers and so kinetic energy of falling water could be more effectively utilized. Among towers are pyramids. If we compare (on

pictures) heights of these pyramids with distances between clouds and earth's surface, so from these relations it is about 150 meters for pyramid's heights, what is in coincidence with dimensions of big pyramids in Giza. Also on lower parts of these three pictures are ornaments resembling to plans, placing of pyramids in Giza, or also to Orion's belt visage. In middle parts of small pictures are cupola shaped, or parabolic devices, which were used for concentration of solar energy to places in temple complexes next to pyramids, where this energy was used for excitation of water flowing through these so called temples to pyramids. On these pictures is also interwoven sort of charge exchange between clouds and surface. There are red marks (positive charges) going from clouds and electronegative charged earth. Arc holes, shafts next to pyramids and temple complexes were used for placing and fixation of colossal constructions, how it is represented on pictures. See also foundations of Techen towers. What I can tell more. You can think about, or stay orthodox follower of tomb version for pyramids.

 

 

picture nibirutechen2

 

 

 

 

What is probably wrong with whole global warming theory?

Human activities are responsible, according serious experts only for about 20 percent share of warming and due to it for ocean level rises. What is source of rest of warming on Earth, but also on Mars (southern ice cap melting)? Why are temperature changes, warming in whole our solar system?  High probably is responsible for it arrival of so-called Tenth planet (or another its name is planet X, Nibiru...) to central part of our solar system. Gravitational, gravitational tidal (maybe also magnetic) forces of Tenth planet, what is probably dwarf or neutron star can cause it (this warming).

Last two years of of arrival of Nibiru to perihelia are depicted also on Chinesse portal gates, arches in temple complex. S-shaped dragons show timeline of arrival. One half S is 1 half year,..

There is (close to this temple in background) also fish gate, sign of flood where is, sign of arriving body,...on the top of gate.

 

more details about arrival of X/Nibiru is also on carvings,...on stairs in front of temple,..

 

 

 

picture neutronportal

 

 Arrival, maximal approach and departure (depicted in three portals) of Nibiru from area close to Sun (Earth). Nibiru (probably neutron, dwarf star) is sucking (due to its strong gravitation force) water to gigantic waves, layers, slopes on adjacent hemisphere. Compare shape of  neutron star, which is sucking matter from binary star companion (from photo neutronsuckingphoto) with picture neutronsucking, where Nibiru is in the same situation!!!

 

picture neutronsucking

 

 

picture neutronsuckingfoto

 

 

 

Simple reflection

If during global flood ocean water had been sucked from southern hemisphere on northern hemisphere so, that water level had risen on northern hemisphere minimum about 2 km (it is written in Bible [1], in Chinese [2] and in many other writings and legends). Planet X was in around 40 millions km (minimal distance) from Earth [4,5] and so after it:

Gravitational force from Planet X (Nibiru) affecting on Earth [3] is proportional to Mm/(LL) in distance L from Earth, when M and m are masses of Planet X and of Earth. If distance L between these bodies is 4 billions km, so after it gravitational force from Planet X is on Earth's surface nearly 10000 smaller than from 40 millions km. Water level change is so for this distance (4 billions km) from Earth maximum 20cm.

Gravitational tidal force from Planet X (Nibiru) is proportional [3] to Mm/(LLL) in distance L from Earth. This force for 4 billions km distance is 1000000 smaller, than from 40 millions km. Water level change is so for this distance between Planet X and Earth (4 billions km) maximum 2mm.

Real value of water level change (on Earth) caused by planet X is for this distance (4 billions km) something between previous two numbers. This is only simple reflection, because exact calculations should involve gravitational influences of other planets, influence of Sun. If planet X is dwarf or neutron star, so magnetic field in shorter distances from Earth could be significant too.

Conclusions 

Extreme (with parabolic dependency) change of water level in last 20 till 40 years (it is together more than 20cm) can be caused high probably by arrival of Planet X to central part of our solar system (around 1500years periodicity).

Another appearances for planet X coming: global earthquakes recorded (4. 3. 2003), gravitational waves from not known source with wavelength 4,3AU, unusual floods in Europe, in Under Caucasus area, in China- with my detailed explanation on web pages [4, 5]. 

Next significant fact is, that water level rises [6, 7] mainly on northern hemisphere and also Planet X should come according my calculations and reflections placed on web pages from northern part of sky, from places located northern above ecliptic plane.

Now is planet X according these data (total increase of ocean water level during last 100 years was approximately 20cm) and according calculations from this article in distance less than 4 billion km from us, what is maximize about 10 years to closest approach of X to Earth!!!

See also web pages and enclosed documents and graphs, pictures :

http://mujweb.cz/Veda/senmut

http://mujweb.cz/Veda/narmer 

http://mujweb.cz/Veda/akustika 

http://mujweb.cz/Veda/mikrovlna

 

Magnetron not only on Malta, but also in gothic church in Czech Republic

here is another proof for generating and amplification of acoustical or of other waves in structures similar to those from Malta. It is not completely finished Gothic church from Panenský Týnec u Loun (Czech Republic). This church is used for healing, because here are generated strong energetical fields.

I was warned on it by Mr. MUDr RNDr Petr Nohel DrSc, who devoted also to bioenergetics, therapeutics. Complex in Tynec has got structure of magnetron with periodically placed resonant chambers (so called Helmholtz resonators) around main oval building. These side rooms are built in the same cuboid dimensions, what support this idea. It is easy possible to calculate frequencies for which it whole works. Buildings with such structures (not only in Egypt, on Malta, circular monumental building in Uzbekistan...) are also castle in Greek Tyrins (which was according legends built by giants), similar elements are also in Colosseum and in Phoenician Cartage.

 

 

 

 

 

 Theory of gravity

 

Made by RNDr. Smutny Pavel

 

First step

Application of Maxwell equations on gravitational intensity and on till now hypothetic gravitational induction

 

Second step

Suppose that Maxwell equations are valid for gravity field, so also Lorentz force and Biot-Savart law could be applied. Gravitational induction in point A from mass with (conductor's) element   should be according Biot-Savart law in distance r

 

 

 

Lorentz force with which field having induction   effects on mass , which is moving with speed is

 

                                                    (2.)

 

after it for two masses with parallel speeds is (dl are elementary lengths in v directions)

 

                   (3.)

 

if we have globular bodies (d are their diameters)

 

 

 

how big is constant k?

 

if  for electromagnetic field and , after it for gravitational field should be

 

                                                             (5.)

where χ = 6,685. is gravitational constant.

When we suppose, that speed of gravitational waves equals c,

then from (5.) gravitational permeability

Example:

what quickly should rotate (N turns) ringlet with 1m diameter (normal part of speed toward Earth surface is 1m/s, is earth's mass , is Earth's radius) on Earth surface, if we want to offset gravitational force from Earth?

 

 

 

result is about 128 turns per second or 7673 rounds per minute.

 

Some measurements done by Russian scientist in Finland, measurements from Russia, USA, behave of racing cars having massive wheels at supersonic speeds could support these findings...

Please, let me know what is wrong if there is...

 

Solution of Titus-Bode law

 

(Slovenská verzia nasleduje za anglickou)

 

According this law for lengths of main half axes of our planet pay:

 

an = 0,4 + 0,3.2,

 

where we must for n set numbers -∞, 0, 1, 2, 3, 4,…

Earth is 1 and after it a1 = 1AU.

Mars is 2, Jupiter is 4, Saturn 5…

So we have sequence for our planets, where planets are placed only in particular distances from Sun, according this mathematical sequence. It pays quite accurately, only at Neptune is bigger deviation. Pluto (too small object, not real planet) is not involved in this sequence, because there should be planet with a8 in distance around 77,2AU from Sun.

For n=9 there should be planet with period circa 1900 years (Planet X)

For outer planets is quite precise also

 

an = 0,3.2n

 

If we put this in third Kepler Law, after it this is:

 

Tk2 /Tn2 = ak3 /an3 = 2k3 /2n 3=2(k-n)3

 

Tk =Tn/2(n-k)3/2

 

From this formula is clear, that orbital periods of planets are tied with number 2 and with its exponents, which depend also of planet's order from Sun, or also from Planet X with a9.

Why is it done in such manner?

Planet X has got extreme elliptical path.

When X goes above other planets, so these planets are forced to change their paths, speeds so, that their motions and motion of whole system with Sun is synchronised (with energy saving mode).

 

For example if Planet X goes above planets with orbital times exactly equal to T9/2, T9/4, T9/8, T9/16,…, so such planets could be expelled, sucked from their orbits, from our solar system, because there is resonance with their positions (planets), path of X, (with X).

Simply said it means, that during each arrival of X to perihelia our planets so could be very close at passing X.

From this reason our planets must be placed on orbits with similar periods (like to here calculated), but little shifted. There must be involved also shifts of Sun toward X in system X-Sun.

 

Why are orbits of our planets tied with 2n and not with numbers 3,4,5…

It is because behind X exists very probably next planet (Nemesis on less elliptic path than X), and during one orbit of Nemesis (around 26000 years - precession cycle) makes X 16 (what is 24 ) orbits.

 

 

Planets in our solar system are on somehow (this way) quantized paths.

 

 

Pavel Smutny

 

 

 

 

 

Shifts of north magnetic pole

 

Speed of north magnetic pole had changed during last years 4 times opposite last 20 years changes. If such ratio of changes will continue, so north magnetic pole in 2050 would be in Russia.

This is according measurements and reports of Australian (in 2000) and after it French-Canadian scientific expeditions.

What, if not strong magnetic field of X can it cause?

What could be so powerful?

 

 

 

 Reasons, why orbits of planets aren't more curved by Planet X, which is on very elliptic path?

Nemesis, not only Planet X (Nibiru) is involved in my model of our Solar system.  Orbital path of Nemesis is approximately perpendicular on path of X. Shifts in paths of outdoor planets (changes of eccentricities, their increases caused by presence of X) in direction of main half axis of X's path are so compensated by influence of Nemesis, which causes shifts (in planet's paths) in direction perpendicular on main half axis of X's orbit. Both paths (X's and Nemesis') somehow rotate, or change their orientation during time, so result is elimination of influences on our planets….

Look on model from my webs:

http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/

 http://www.mujweb.cz/spolecnost/gothic

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/

 

Pavel Smutny

 

 

Great importance of potential discovery of Planet X for mankind's survival

 

I think, that physical discovery of Planet X is maybe main work, which should be done by modern astronomy.

If we know less about our, or about other galaxies, or even about origin of universe, planets, nothing important can it cause, during next some thousands years.

But if we don't know what happen during next arrival of X to perihelia, and when it happen, so it can cause very probably end of our civilization and new stone age, if enough people will survive. After it spirits of present people will wait next maybe 12000 years for the same conditions for technically, spiritually developed life, if such opportunity will be given to mankind. Who knows?!

This is not joke.

Similar things probably happened before 11500 years.

History of that time was changed during ages on stories, stories became legends and legends became myths.

History is also written in ice and in sediments.

Shift of pole (circa 15 degrees), 1500 years long last ice age (9500-11000 B.C.) and after it melting of icebergs, global warming are big enough proofs.

There are enough written proofs (Sumerian legends, written stories, Egyptian, Greek, Chinese historical writings…) too.

look at:

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/

 

Will we ignore that all, or try we have influence on our destiny, on mankind cycles?

Only common effort of whole mankind maybe can save people.

Secret projects can save small groups, if,…

Such savings of only some millions people will cause after some generations new stone age…

Our history, culture after short, or longer time could turn to myths too.?!

 

Pavel Smutny

 

 

How much can Planet X influences planet's orbits

 

Look on influence of Jupiter on Earth's orbit.

Examle:

 If Jupiter was 25 times more massive, so influence on Earth's orbit was shift of centre of gravity (in system Jupiter-Sun) less than 20 millions km, but Earth is 5 times closer to Sun, so only 4 millions km can be shift of Sun toward Earth. Jupiter makes half orbit during 6 earth's years, so only 1/6 of mentioned shift is not compensated (for Earth), what makes less than 1 million km, what represent deviation of Earth's orbit smaller than 1 degree!!!

 

If X is on extreme elliptical orbit around Sun (period circa 1600 years, perihelia circa 1AU), so X is close (in comparable distance how Sun is) to big planets only some years, though orbits times of distant planets are many tens years. Mass of X is 1/40 of Sun's, so gravitational force of X is 1/40 of Sun's during that time too.

Shift of Sun (opposite common centre of gravity) toward Planet X (in binary system Planet X-Sun) and toward more distant planets is 1 billion km, but after short time there is the same shift in opposite direction (it takes some years), so it makes only waves on orbits of distant planets.

 

X is approximately as close as Sun to Earth some months (area in perihelia), so shift of position of Earth toward Sun is less than 1/3 from 1/40 from 150 millions km. Deformation of Earth's orbit so can be maximal till 3 degrees (from 360).

During next 1600 years can be this deformation easy extinguished.

 

Orbit of X is not in Ecliptic plane!

 

Planet X is in area among planets only tens years from 1600.

 

Eccentricities of elliptical motions of planets go down to circular motions quickly during some hundreds orbits, because centers of gravities in systems (planet-Sun) are shifted by other planets so, that only circular motions are allowed. Sun is not allowed to make opposite motion to appropriate planet in every system (planet-Sun).

Look on rings around Saturn, Neptune, Jupiter….

If rings weren’t stabilized (orbits of their bodies) in short time after their origin, so they don't exist.

 

How big was change of Mars' orbit due to more months lasting presence of Earth in 50 millions km distance in this year?

Is Mars on much more elliptical orbit now????!!!!

 Pavel Smutny

 

 

Pioneer Spacecraft Slowing

Extract from web page, data and pictures from

Jet Propulsion Laboratory, NASA,
and the Los Alamos National Laboratory

and after it my explanation

…On September 24, 1998 a team of planetary scientists and physicists at Los Alamos identified a tiny, unexplained sunward acceleration in the motions of the Pioneer 10, Pioneer 11, and Ulysses spacecraft. The anomalous acceleration, about 10 billion times smaller than the acceleration we feel from Earth's gravitational pull, was identified after detailed analyses of radio data from the spacecraft.

…But they had to revise that theory when they realized that a mysterious force was acting in an identical manner on Pioneer 11, which was on the other side of the system. "It's the same magnitude and the same direction, namely pointed toward the sun. The force points to the sun in both cases."

What is "the mysterious force" influencing Pioneers 10 and 11?

When this mysterious force is working on both Pioneers in the same magnitude and the same directions, namely pointed toward Sun, so it means, that source of that force must be much closer to Sun, then were Pioneers during measurements and investigations before 1998.

In that time they were circa 10 till 20 billions km from Sun. If source of mysterious force - gravity was much closer to Sun than our Pioneers (for example 3 billions km), so mysterious force influencing motions of Pioneers must be really in the same magnitude and the same direction, pointed toward Sun.

Scientists from here above mentioned labs said, that force was 10 billions times smaller, than the acceleration we feel from Earth's gravitational pull.

Here is simple calculation for how big is that mysterious gravity pull, if source was approximately 15 billion km from Pioneers 10, 11.

 I have compared gravity on Earth surface with gravity of 25 more massive body than Jupiter in 15 billion km distance from it (X).

 

FZ /FX= (χ MZ RX RX )/(χ MX RZ RZ)=10/10000000000

 

FZ is gravitational force on Earth's surface (in distance RZ, which is 6378 km from Earth's center).

FX is gravitational force of X in distance RX, what is 15 billions km from Planet X, placed circa 3 billions km next to Sun.

MZ and MX are masses of Earth and of Planet X, χ is gravitational constant.

We have here not anomaly of gravity, but real source of gravity, what very probably is planet X, which is arriving to its perihelia and during investigations of Pioneers 10 and 11 was less than 4 billions km from Sun!!!

Now, after 5 years since last mentioned measurements, X should be in distance less than 3 billions km, what is circa 10 years to nearest approach to us.

 

RNDr. Pavel Smutny

 

Why Kuiper Belt has got sharp edge

 I tried to think about deviation of Sun's paralaxa-offset, caused by potential arrival of Planet X to its perihelia.

If X is in distance (assumption) 2,4 billions km from Sun (3 times farther than Jupiter), so difference of gravitational affects from X on Sun and on Earth (when X is approximately 25 times mass of Jupiter) can cause deviation of Sun's paralaxa (result of X's presence), which should be on level of deviation, which is caused to Sun by Jupiter  d/(l.l.l), what is similar how it is at tidal forces.

It should be mean shift of Sun (added to Sun's shift toward centre of gravity in system Jupiter-Sun) circa till 0,5 millions km opposite to calculated values.

Because Earth is 5 times closer to Sun than Jupiter, so Earth makes with Sun opposite motion to Jupiter too, and so only 1/3 of Sun's motion toward Jupiter is not on place of Earth compensated (0,2 million km).

On sky for distance Earth - Sun 150 millions km is shift 0,2 million km is 1/5000 from circle and so for 24 hours long day it makes about 20 second time shift.

During Sun's eclipses it should cause shift of calculated times from some seconds till some minutes.

What are exact calculated times of eclipses from charts...?

deviations of Sun's paralaxa..

How exact are these values

 

Aren't additionally inserted (in last years quite often) seconds for last years results of X presence?

 

Calculations for Sun's eclipses of so-called advanced astronomy not familiar Central American indians are different from present calculations around half minute....

 

 

Why Kuiper Belt has got sharp edge somewhere near to 20 billions km from Sun?

 

It is because Planet X

(with extreme elliptic path, periodicity around 1600 years), when (X) is passing Kuiper Belt every 1600 years and causes, that the same places in Kuiper Belt with circular orbits (circular orbits with period times 1600 years, which are according Keplers Laws in distance approximately 20 billions km) are periodically sucked out from this belt

(X is periodically in resonance with those objects, very close to them) and they are forced to live Kuiper Belt.

Other objects outside resonance area in Kuiper Belt are forced to live their positions only seldom, so they have enough time for stabilization of their circular orbits inside of Kuiper Belt.

 ….

According Senmut map (Chinese funeral flag, my oriental carpet too) are deviations of X in direction perpendicular to main and to side half axes of X's path approx. 2 billions km per one X' orbit. It makes 32 billions km per Earth's precession time period (circle with radius 5 billions km ), what is like result from carpet calculations...!( http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/)

 

 

 It is very possible to assess (from Senmut map) also parameters of Nemesis mass, orbit...not only Nibiru's path...

 

 

When you look at Gothic windows in cathedrals, so there is also time parameter for Planet X (Jesus' geneaological tree from king David to Jesus, what is 1000 years, 2/3 of path of X-length of appropriate window).

Windows in main nave of cathedral make also something like precession cycle.....( http://www.mujweb.cz/spolecnost/gothic)

 

 

 

http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/

 

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/

 

Looking forward to hearing from you, I am interested in your opinions, proposal for cooperation, team work...

 

 

Best wishes in your future work. Please, let me know your opinion, instructions for processing.

 

Sincerely, 

 

Pavel Smutny

 

 

 

 

Ucitelska 11,

Banska Stiavnica, 96900

Slovakia

tel.: 00421456921995

 

Prečo platí Titus-Bodeho zákon

 

Podľa zmieneného zákona pre dĺžky hlavných poloosí našich planét platí:

 

an = 0,4 + 0,3.2,

kde musíme dosadzovať za n čísla -∞, 0, 1, 2, 3, 4,…

Zem je číslo 1, a potom a1 = 1AU.

Mars je 2, Jupiter je 4, Saturn je 5...

Takto dostaneme matematickú radu pre planéty, pričom tieto môžu byť umiestnené iba v určitých vzdialenostiach od Slnka, podľa toho ako pre ne vychodí hodnota an . Platí to pomerne presne, len pri Neptúne je väčšia odchýlka. Pluto (príliš malý objekt, nie je to skutočná planéta) je nie zahrnuté do tejto rady, pretože pre vzdialenosť s a8 , okolo 77,2AU od Slnka by mala existovať iná, dosiaľ neobjavená planéta. Pre n=9 vychádza podľa našej postupnosti pre an planéta s periódou približne 1900 rokov (Planéta X).

 

Pre vonkajšie planéty platí pomerne presne

 

an = 0,3.2n

 

Ak  to použijeme v treťom Keplerovom zákone, tak potom dostávame

 

Tk2 /Tn2 = ak3 /an3 = 2k3 /2n 3=2(k-n)3

 

Tk =Tn/2(n-k)3/2

 

Z tohto vzťahu vyplýva, že orbitálne periódy našich planét sú zviazané s číslom 2 a jeho mocninami, ktoré závisia od toho, v akom poradí od Slnka sa nachádzajú jednotlivé planéty a tiež od Planéty X s a9 a T9.

 

Prečo je to uskutočnené práve takto?

Planéta X má na rozdiel od ostatných planét extrémne eliptickú dráhu.

keď X prechádza ponad planéty, tak tieto sú nútené zmeniť svoje dráhy, rýchlosti, takže ich pohyby a pohyb celého systému so Slnkom musí byť synchronizovaný (v energeticky úspornom režime).

 

Napríklad ak Planéta X ide ponad planéty s orbitálnymi periódami presne rovnými T9/2, T9/4, T9/8, T9/16,…, tak takéto planéty by boli vypudené, vysaté z ich orbít, možno až vytlačené zo Slnečnej sústavy (gravitačnými silami X).

Jednoducho povedané to znamená, že počas každého príchodu X do perihélia by sa mohli planéty nachádzať príliš blízko k prechádzajúcej X.

 

Z tohoto dôvodu naše planéty musia byť umiestnené na orbitách s podobnými periódami ako sú hore vypočítavané, ale trochu posunutými. Musia byť do výpočtov zahrnuté tiež proti pohyby Slnka voči X v systéme X-Slnko.

 

prečo sú orbity našich planét zviazané s 2n a nie

s číslami 3,4,5…

Je to preto, lebo za X existuje veľmi pravdepodobne ešte ďalšia planéta (Nemesis na menej excentrickej dráhe než X), a počas jednej orbity Nemesis (okolo 26000 rokov-precesný cyklus) urobí X 16 (čo je 24 ) obehov okolo Slnka.

 

Planéty v našej Snečnej sústave sa pohybujú na (opísaným spôsobom) kvantizovaných dráhach.

 

Pavel Smutný

 

 

 

Posúvanie sa Severného magnetického pólu

 

Rýchlosť posúvania sa Severného magnetického pólu sa znásobila 4 krát počas posledných rokov oproti stavu z predchádzajúcich 20 rokov. Ak takáto gradácia bude pokračovať, tak do roku 2050 bude sa Severný magnetický pól nachádzať v Rusku.

To sú prognózy podľa výsledkov meraní a správ Austrálskej (v roku 2000) a potom aj Francúzsko Kanadskej vedeckej expedície.

Čo môže mať dostatočne silné magnetické pole (ak nie X), ktoré by mohlo takéto posuvy spôsobovať. Ostatné planéty, Slnko sa predsa nachádzajú na svojich (vypočítaných, predpokladaných) dráhach, pozíciách voči Zemi a nemajú prečo spôsobovať nejaké odklony, zmeny v smerovaní zemského magnetického poľa.

 

 

Dôvody, prečo sú orbity našich planét nie viac zakrívené pôsobením Planéty X, ktorá má extrémne excentrickú

dráhu.

 

Nemesis, nielen X je  zahrnutá do môjho modelu našej Slnečnej sústavy.

Orbitálna dráha Nemesis okolo Slnka je približne kolmá na dráhu X. Posuny v dráhach vonkajších planét (zmeny ich excentricít, ich zvýšenia v dôsledku pôsobenia X) v smere hlavnej poloosi dráhy X sú kompenzované pôsobením Nemesis, ktorá spôsobuje posuvy (v dráhach planét) v smere kolmom na hlavnú os dráhy X.

Obidve dráhy (X aj Nemesis) určitým spôsobom rotujú počas vekov, menia svoju orientáciu, náklony v čase, takže výsledkom je eliminácia vplyvov na naše planéty (na ich excentricity).

Pozri sa na modely z mojich webov:

http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/

 http://www.mujweb.cz/spolecnost/gothic

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/

 

Pavel Smutný

 

 

Veľká dôležitosť potencionálneho objavenia Planéty X pre prežitie ľudstva

 

Myslím si, že fyzické objavenie planéty X je pravdepodobne najdôležitejšou úlohou, ktorú má vykonať v blízkej budúcnosti moderná astronómia.

Ak budeme vedieť o čosi menej o susedných galaxiách, o pôvode vesmíru, planét, nič dôležité to nemôže v blízkej budúcnosti pravdepodobne spôsobiť v priebehu najbližších tisícok rokov.

Keď ale nebudeme poznať čas návratu planéty X do perihélia, a čo môže táto X spôsobiť, ako sa dajú eliminovať účinky X, tak to môže znamenať koniec našej civilizácie a začiatok novej doby kamennej. Ak dosť ľudí prežije.

Potom duše súčastných ľudí budú čakať možno ďalších 12000 rokov na rovnaké podmienky technicky a duchovne rozvinutého života, ak taká možnosť vôbec nastane, bude ľudstvu daná. Kto vie?

Toto nie je vtip!

Podobné veci (akým budeme musieť čeliť) sa odohrali pred približne 11500 rokmi.

História tých čias sa v priebehu vekov zmenila na legendy a legendy sa zmenili na mýty.

História je ale zapísaná aj do ľadovcov a sedimentov.

Posuny pólov (zhruba o 15 stupňov), 1500 ročná posledná ľadová doba (9500-11000 pred letopočtom) a následné výrazné globálne oteplenie, roztápanie ľadovcov sú dostatočne pádne dôkazy.

Existuje aj množstvo písomných potvrdení (sumerské, egyptské, grécke, čínske, židovské,... písomnosti) tieto sú ale ešte stále bezdôvodne znevažované mnohými súčasnými historikmi.

Pozri:

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/

 

Budeme naďalej ignorovať najstaršie poznatky, záznamy, alebo sa pokúsime ovplyvniť náš osud, cykly ľudstva?

Len spoločné úsilie možno zachráni ľudí.

Tajné projekty môžu umožniť prežiť malým skupinkám prominentov, ak vôbec….

Taká záchrana niekoľkých tisícok, miliónov ľudí môže po niekoľkých generáciách spôsobiť návrat do doby kamennej, lebo záchrana technológii, kultúry ako celku nebude pri takom malom množsve preživších možná.

Naša kultúra, náboženstvá, technika, história sa tak môže po kratšej alebo dlhšej dobe zmeniť na legendy a mýty.

 

Pavel Smutný

 

 

 

Ako veľmi môže Planéta X ovplyvniť orbity  ostatných planét?

 

Pozrime sa povedzme na vplyv Jupitera na Zemskú obežnú dráhu.

Príklad:

Ak Jupiter by bol 25 krát ťažší, tak vplyv na orbitu Zeme by bol posuv ťažiska gravitácie (systému Jupiter-Slnko) menej ako 20 miliónov km, ale pretože Zem je zhruba 5 krát bližšie Slnku ako Jupiter, tak len 4 milióny km mohol by byť posun Zeme oproti Slnku.

Jupiter urobí pol otočky okolo Slnka za približne 6 rokov, takže len 1/6 zo zmieneného posuvu by sa v rámci 1 zemského roka (otočky Zeme okolo Slnka) mohla realizovať. Predstavuje to okolo 1 milión km, čo reprezentuje odchýlku, zmenu Zemskej orbity menšiu než 1 stupeň.

 

Ak X je na extrémne eliptickej dráhe okolo Slnka (perióda circa 1600 rokov, perihélium o čosi menej ako 1AU), tak X je blízko (v porovnateľnej vzdialenosti ako je Slnko) k veľkým planétam len niekoľko rokov, hoci orbity vonkajších planét sú rádovo desiatky, stovky rokov. Hmotnosť X je 1/40 Slnečnej a gravitačná sila X je 1/40 Slnečnej počas tej doby tiež. Posun Slnka (oproti spoločnému ťažisku) smerom k X a smerom k vzdialenejším planétam je do 1 miliardy km, ale po krátkej dobe, tu je zhruba rovnaký posun v opačnom smere (po niekoľkých rokoch), takže gravitačné pôsobenia X sa prejavia u vonkajších planét hlavne ako zvlnenia ich dráh počas niekoľkých rokov, desaťročí priblíženia X ku Slnku.

 

X je približne tak blízko k nám ak Slnko k Zemi počas niekoľkých mesiacov (oblasť okolo perihélia), takže potom posun pozície Zeme voči Slnku (oproti normálnemu stavu) je menej ako 1/3 z 1/40 z 150 miliónov km. Deformácie Zemskej orbity tak môžu činiť do 3 stupňov (z 360). Počas nasledujúcich 1600 rokov takéto zmeny sú ľahko eliminovateľné.

 

Orbita X neleží v rovine ekliptiky.

 

Planéta X je v oblasti medzi ostatnými planétami len niekoľko desiatok rokov z cirka každých 1600.

 

Excenticity eliptických pohybov planét sa zmenšujú smerom ku viac kruhovým pohybom, počas niekoľko stoviek obehov, pretože ťažiská v systémoch (planéta-Slnko)  sú posúvané ostatnými planétami, takže nakoniec iba kruhové pohyby sú nebrzdené, nerušené. Slnko nemá "umožnené" konať úplný proti pohyb voči každej príslušnej planéte, v každom jednotlivom systéme (planéta-Slnko).

 

Pozri sa aj na prstence okolo Saturna, Neptúna, Jupitera...

Ak by sa prstence neboli stabilizovali po ich vytvorení, každej väčšej zmene čoskoro, tak by nemohli dnes existovať.

 

Aká veľká bola zmena orbity Marsu následkom niekoľko mesiacov trvajúcemu sa priblíženiu Zeme (do menej ako 50 mil. km vzdialenosti) v minulom roku?

Je Mars na oveľa eliptickejšej dráhe ako bol vlani?

 

Pavel Smutný

 

 

Príčiny spomaľovania pohybu kozmických sond Pioneer 10,11

 

Časť článku, údaje od Jet Propulsion Laboratory, NASA,
a Los Alamos National Laboratory

 

a následne moje vysvetlenie.

...24 septembra 1998 tým planetárnych vedcov a fyzici z Los Alamos identifikovali malé, nevysvetliteľné zrýchlenie (smerom k Slnku) v pohybe sond Pioneer 10, 11, Odyseus. Anomálne zrýchlenie (spomalenie) cirka 10 miliárd krát menšie ako gravitácia, ktorú cítime na Zemi, od jej gravitačného poľa, bolo identifikované po detailnej analýze rádio údajov zo sond.

...ale oni museli revidovať teóriu, keď si uvedomili, že mysteriózna sila pôsobí identickým spôsobom aj na Pioneer 11, ktorý bol na opačnej strane systému.

Je to rovnaká veľkosť a rovnaký smer , konkrétne smerom do Slnka. Sila pôsobí ku Slnku v oboch prípadoch.

 

Akého pôvodu je záhadná sila ovplyvňujúca Pioneer 10 a 11?

 

Keď táto mysteriózna sila pôsobí na oba Pioneeri v rovnakej intenzite a rovnakým smerom, konkrétne ku Slnku, to znamená, že zdroj tejto sily, gravitácie musí byť oveľa bližšie  ku Slnku ako naše Pioneeri boli počas meraní a skúmaní pred 1998.

 

V tom čase boli obe sondy cirka 10 až 20 miliárd km od Slnka. Ak zdroj záhadnej sily- gravitácie bol oveľa bližšie k nám než oba Pioneeri (napríklad 3 miliardy km), tak za takéhoto predpokladu to naozaj museli byť sily o rovnakej intenzite  pôsobiace smerom na Slnko.

 

Vedci z hore uvedených labolatórií uviedli, že sila bola 10 miliárd krát menšia ako tiaž, ktorú cítime od Zeme.

 

Tu uvádzam jednoduchý výpočet pre určenie veľkosti sily, hmotnosti telesa, ktoré spôsobovalo uvedený ťah na Pioneere, ak zdroj gravitačnej sily bol približne 15 miliárd km od oboch sond (povedzme 3 miliardy km od Slnka).

 

Porovnal som gravitáciu na Zemskom povrchu s gravitáciou od telesa s hmotnosťou 25 Jupiterov (planéta X) meranou vo vzdialenosti 15 miliárd km.

 

FZ /FX= (χ MZ RX RX )/(χ MX RZ RZ)=10/10000000000

 

FZ je gravitačná sila na zemskom povrchu (vo vzdialenosti RZ, čo činí 6378 km od stredu Zeme).

FX je gravitačná sila od X vo vzdialenosti RX, čo predstavuje 15 miliárd km od Planéty X, nachádzajúcej sa 3mld km od Slnka.

MZ a MX sú hmotnosti Zeme a Planéty X, χ je gravitačná konštanta.

 

Jedná sa tu teda pravdepodobne nie o anomáliu gravitačnej sily, ako tvrdia vedci z uvedených labolatórii ale o Planétu X , ktorá sa približuje do perihélia a počas meraní a vyšetrovaní pioneerov bola menej ako 4 mld. km od nás, čo predstavuje circa 10 rokov do jej priblíženia k nám.

 

 

RNDr. Pavel Smutný

 

 

Prečo má Kuiperov pás ostrú hranicu?

 

Skúšal som rozmýšľať o odchylke Slnečnej paralaxy, sdpôsobenej potenciálnym príchodom Planéty X do perihélia.

Ak X je vo vzdialenosti (predpoklad) 2,4 miliardy km od Slnka (3 krát ďalej ako Jupiter), tak rozdiel gravitačných pôsobení od X (keď X predpokladajme je 25 krát ťažšia ako Jupiter) na Slnko a na Zem môže spôsobiť odchýlku Slnečnej paralaxy približne na úrovni, ktorú má Slnko od Jupitera d/l.l.l, je to obdobný výpočet ako pri slapových silách.

Mieni sa tým navyše posun Slnka (k posunu Slnka voči ťažisku v systéme Slnko-Jupiter) circa až o 0,5 milióna km, teda oproti vypočítavaným hodnotám.

Pretože Zem je 5 krát bližšie k Slnku ako Jupiter, tak Zem spolu so Slnkom koná proti pohyb voči Jupiteru, a len okolo 1/3 Slnečného proti pohybu voči Jupiteru je na mieste Zemi nekompenzovaná (0,2 milióna km).

Na oblohe pre vzdialenosť Zem-Slnko 150 miliónov km je posun Slnka o 0,2 milióna km 1/5000 ou z kruhu a to pre pohľad zo Zeme predstavuje na oblohe relatívny posun okolo 20 sekúnd pre 24 hodinový deň.

Počas zatmení Slnka by sa to malo prejaviť ich časovým posunom oproti vypočítavaným hodnotám rádovo o niekoľko sekúnd až minút.

 

 Aké sú vypočítané hodnoty pre zatmenia a ako sa líšia od skutočných?

Aké presné sú tieto údaje.

 

Nie sú dodatočne vkladané sekundy (v posledných rokoch dosť často) dôsledkom približovania sa X?

GPS a skutočný čas napríklad...

 

Výpočty pre zatmenia Slnka od takzvaných vyššej astronómie neznalých astronómov centrálnej Ameriky (indiánov) sa líšia od skutočných hodnôt o rádovo pol minúty...

 

 

 

 

Prečo má Kuiperov pás ostrú hranu niekde okolo 20 miliárd km od Slnka?

 

Pretože existuje planéta X a tá má vysoko excentrickú dráhu s dobou obehu okolo 1600 rokov. X keď prechádza ponad Kuiperov pás spôsobuje, že určité oblasti z Kuiperovho pásu (s periódou kruhového pohybu tiež približne 1600 rokov, čomu podľa Keplerových zákonov odpovedá vzdialenosť 20 miliárd km), sú periodicky vysávané z tohto pásu.

X je periodicky v rezonancii s takými objektmi, pri každom obehu prechádza blízko popri nich, pričom tie sú nútené v dôsledku gravitácie od X opúšťať Kuiperov pás.

Ostatné objekty (okrem ešte telies s polovičnou periódou- 800 rokov...) mimo rezonančných oblastí sú nútené opúšťať svoje dráhy len sporadicky a tak majú dosť času na stabilizáciu svojich približne kruhových orbít v Kuiperovom páse.

...

 

Podľa Senmutovej mapy (aj čínskej Mawangtuejskej pohrebnej zástavy, môjho orientálneho koberca tiež) sú odchýlky X v smere kolmom na hlavnú poloos dráhy X približne 2 miliardy km na jednu orbitu X, čo predstavuje 32 miliárd km za Zemský precesný cyklus (zodpovedá to kruhu s polomerom cirka 5 miliárd km). Je to obdobný výsledok ako podľa výpočtov podľa výjavov z koberca.

(http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/)

 

Je teda veľmi pravdepodobne možné podľa Senmutovej astronomickej mapy vypočítať aj hmotnosť a parametre dráhy ďalšej vzdialenejšej planéty
Nemesis, nielen dráhu, hmotnosť Planéty X (Nibiru).

 

 

Keď sa pozriete na Gotické okná v najstarších katedrálach, tak tam nájdete aj časový parameter pre Planétu X (Ježišov genealogický strom od Dávida k Ježišovi, čo je približne 1000 rokov, 2/3 dĺžky dráhy X, príslušného okna)...je to symbolicke...

Rosetové okná v hlavných lodiach katedrál tvoria čosi ako precesný cyklus s jednotlivými dráhami X...., viac na

 

http://www.mujweb.cz/spolecnost/gothic)

 

 

 

http://www.mujweb.cz/kultura/planetx/

 

http://www.mujweb.cz/veda/senmut/

 

Teším sa na Vaše komentáre, pripomienky, prípadne na spoluprácu.

 

Pavel Smutny

 

 

 

 

Učiteľská 11,

Banská Štiavnica, 96900

Slovakia

tel.: 00421456921995

 

 

 

 

RNDr. Pavel Smutny Ucitelska 11 96900 Banska Stiavnica, Slovakia tel.:004... E-mail-  p.smutny@stonline.sk