senmut

title

Sedna and Planet X

(Sedna a planéta X)

 

 

Sedna v perihéliu je cirka 76AU od nás. Hlavná poloos jej dráhy podľa výpočtov M. Browna (Caltech-JPL) má smer na súhvezdie Orión.

Sedna je v súčasnosti vo vzdialenosti okolo 86AU. Posuv dráhy Sedny voči Slnku za 72 rokov, ktoré podľa výpočtov (M. Brown) ostávajú do jej perihélia je, bude zhruba 10AU. Súčasná zložka rýchlosti Sedny v smere na Slnko je teda okolo 0,88AU za 7,2 roka. To je 0,123AU za rok, čo činí rýchlosť tohoto posuvu 583m/s. Toto číslo je tiež vlastne rýchlosťou Slnka v binárnom systéme Slnka voči planéte X, len má opačný smer.

Platí to vlastne pre prípad, za predpokladu, že Sedna má vlastne zhruba kruhovú dráhu (ako planéty) okolo Slnka a skreslenie ktoré je pozorované (takže jej dráha podľa výpočtov vychádza ako parabolická s excentricitou 0,86) je výsledkom protipohybu Slnka voči X.

Zdrojom takého rýchleho protipohybu Slnka musí byť (X) veľmi hmotné teleso (1/40 hmotnosti Slnka), a nie ako tvrdí JPL (Caltech) planéta podobná Marsu kdesi na 70AU od Slnka. Takýto Marsoid by musel byť veľmi blízko k Sedne a tým pádom byť vidiťeľný spolu s ňou.

 

 

 

Senmut map, where is depicted path of Planet X during its approach to perihelia and opposite motion of Sun and of inner planets toward X.

(Senmutova mapa, kde je zobrazená dráha planéty X (Nibiru) počas jej priblíženia do perihélia a je tu znázornený aj protipohyb Slnka a vnútorných planét voči X.)

 

 

 

 

 

 

 

Narmer palette and Planet X, Orion and change of constellations Gemini on Taurus during X's presence.

 

 

 

Bafomet showing change on heavens and path of X.

  (Planéta X, Orión a zmena súhvezdí, znamení z Blížencov na Býka počas prítomnosti X. Bafomet ukazujúci zmenu v Kozme a dráhu X.)

 

    

 

Funeral banner from tomb of lady Tai, from Mawangtuei, China, 168 BC.

Heavens, World, Underworld, ecliptic and path of dragon (X).

(Pohrebná zástava z hrobky pani Taj z Mawangtuei, Čína, 168 pred letopočtom. Nebo, Svet, Podsvetie, ekliptika a drak-X) 

 

 

 

 

Pictograms from crop circles, my oriental carpet, Senmut map, funeral banner of lady Taj.

(Piktogramy z kruhov z obilných polí, vyobrazenie z môjho orientálneho koberca, Senmutova mapa, pohrebná zástava pani Taj.)

 

 

 

 

Path of X painted into Dendera zodiac.

(Dráha X znázornená v Denderskom zverokruhu.)

 

 

 

 

1.Till now high ranked conservative astronomers (the bigest part of all) supposed, that there not exists bigger body (planet, moon sized) on extreme elliptic path in our solar system, that this is not even possible. On my web
page
mujweb.cz/spolecnost/bode
I gave arguments that it is possible.
2. Directions of main half axes, inclination of Sedna's orbit's plane (according JPL's calculations) is nearly identical with X. Orbital time is within X's and Nemesis's.
3. Compare position of X from Senmut's map and from my oriental carpet with Sedna's. It is the same area of sky....
Before two months I gave coordinates 12 degree from ecliptic....,  for X for astronomer Charlie from Dayton from US Naval Lab.
4. Orbital time of Sedna is according JPL around 10500 years, but this is only their estimation, because JPL don't count orbit of Sedna in case, that very heavy X (1/40 of Sun's mass) is here quite close.
5. I think that Sedna could be seen from this reason seemingly something like Troyans toward Jupiter. It shared the same or nearly the same path with X...

I can bet million dollars, that if next bigger (planetoid... comparable with Qaoar...) body will be discovered in short time (1, 2 years) behind Pluto, in comparable or even farther distance than Sedna is, so JPL, NASA calculate for it the nearly the same orbit.
Why?
It is because they don't count with opposite motion of Sun with planets toward X.
Result is, that this opposite motion of Sun (with our planets) causes in paralaxa, in model of path of Sedna..., mirror efect, because Sedna is circa twice more distant from us than Pluto.
Nearly circular path of such body (Sedna) + errors from not involving influences of X on positions, motions of Sun can cause it.
Look at place of Sedna's actual position on its orbit. It is close to its perihelia according JPL calculations. It is circa 72 years from 10500.
It is in the similar relation like 10 to 1500!!!
What is very close to result from my calculations for X perihelia, for X's arrival
Think about...
http://mujweb.cz/spolecnost/bode

RNDr. Smutny Pavel

Do teraz drvivá väčšina vysoko postavených astronómov tvrdila, predpokladala že neexistuje hmotnejšie teleso (veľkosti planéty, Mesiaca),na extrémne eliptickej dráhe v našej slnečnej sústave. Že to nie je možné, lebo by to rozhádzalo planéty na ich dráhach. Na mojej stránke  mujweb.cz/spolecnost/bode

podávam argumenty, že je to možné.

Smer hlavnej poloosi, náklon dráhy Sedny (podľa výpočtov JPL-Caltech) je temer identický s X. Obežná doba im vyšla medzi hodnotami ako pre X a Nemesis čiže 10500 rokov lebo oni vlastne pripočítali rýchlosť protipohybu Slnka k rýchlosti Sedny, neberú do úvahy totiž prítomnosť masívnej X.

Dráha Sedny potom im musela víjsť ako u telesa ktoré bolo pôvodne satelitom X.

Môžem vsadiť sa na to, že ako bude v krátkej dobe objavené teleso, planetoid v podobnej alebo o čosi väčšej vzdialenosti od Slnka ako Sedna, tak zase v JPL, NASA mu vypočítajú obdobnú dráhu. Prečo? Nebudú brať do úvahy rýchlosť protipohybu Slnka voči X. Podľa JPL je Sedna 72 rokov do perihélia 10500 rokov z celkovej periódy. Ak perióda X je okolo1500 rokov tak zostava pre predchádzajúci pomer zhruba 10 rokov do X perihélia. Porozmýšľajte o tom.

RNDr. Smutný Pavel

www.mujweb.cz/spolecnost/sedna